Montañosa Song Lyrics

Montañosa a nagan
ili a kaigorotan
Isu ti kadakkelan
a probinsya ti pagilian

Gapu iti kalawa na
isu a pinagkapat da
Benguet, Ifugao, Bontoc
ken Kalinga-Apayao

Ili da diay Sagada
nagadu ti turista
Diay Bontoc ti kabisera
ta idiay ti sentro na_

Maysa met a kapintasan
ditoy sangalubungan
Inagdan a kabite
Rice Terraces diay Banaue

Kakabsat a madaydayaw
inkam man ipasindayaw
Tattao diay Ifugao
narespeto ken nadayaw

Maysa met a probinsya
makuna a Kalinga
Natitirad agong da
nalaing da pay a gumangsa_

Ili mi diay Apayao
awan ti agtaktakaw
Agkaiwara a carabao
ngem awan met ti mapukaw

Nu panggep ti kaykayo
nagadu diay Hundred Two
Nu kayat yo ti repolyo
Mountain Trail papanan yo

Napessak a babbalasang
nagadu diay Kapangan
Nu panggep iti kukod
mapan kayo idiay Bokod_

Nu minas iti silaw
naglawa diay Ambuklao
Nu minas ti patatas
mapan kayo idiay Buguias

Nu minas ti balitok
Philex, Balatoc ken Antamok
No minas iti gambang
diay Lepanto, Mankayan

Nu adu ti tattao,
mas karkaro idiay Baguio
Ngem awan serbin ti Baguio
Nu awan basurero_

Saan yo a liplipatan
tay lugar a Taluan
Ta isu ti nagtyambaan
bulakbol a kaaduan

Nu panggep ti pag gudtayman
1-6-8 ti papanam
Ta idiay ti pagsasabatan
babbaros ken babbalasang_

Ken sadinno man ti papanam
Intero nga amianan
Awan ti pagdanagam
Nu Dangwa bus ti pagluganam

Facebook Comments