Nan Layad Nan Likhatan Lyrics

Nan layad nanlikhatan
Tet-eway sik-a
Layad ay nansikhafan
Nar-os cha am-in

Refrain:

Seg-ang yangkhay
Nan wad-ay
Sik-a et achi mampay
Ya ngag kasin ta angnen
Nar-os cha am-in

San enta nen fuwekhan
Adim ngen semken
San entan nin fachangan
Nar-os cha am-in

Ta ken mo mimowasan
Sumeg-ang ka man
Ta kasin ta libnayen
San layad tay chua

Layad ta ay chachama
Wedwechas fangunenta
Ta et ampay en amongta
Omafong tay chua

Layad ta, chachama
Into pay kasin chachi
Nar-os cha am-in.

Facebook Comments