Surat Ina

Inspired by: Fr. Arnel F. Rodis
Lyrics/Melody/Arranger: Thor Fagyan
Vocals: Peter Wasing

Nu demteng pannakayan, maawatam koma
Nu enggay kumapsut nan mata
Nu masikleng ko’y makan sin lamisaan, baken koma si umibungetam
Nu kumapsot to danan yaya-od ko, ta mabayak nu etatakdeg ko
Kaman idi kamuyang mo ay mandan ka, egnak sik-a ta ipadas mo

Refrain:

Pasensya-am ay anak, nu dumteng di pankabawak
Adam to koma pay en seseyekan, nu ululitek et san ibagbagak.

Nu malagip mo pay abe san kamuyang mo, umuga-uga ka nu wasay laydem
Isika sikad mo dasan sesekim, ta din laydem et enak pabal-en
Adam ton ipilit ay man-amesak, ta nalaka ay maskaw nan awak
Baken to koma et si pandugisam, ay manpunas sinan leplepyak

Repeat Refrain
— Ad Lib –

Nu wadan to koma et di oras mo, ta say enta kod man estorya
Ammok pay adi ay adadu di oblam, et anusam di kataktakam
Nu malagip mo abe sin kamuyan mo, an anusak sik-a’y deng deng ngen
Dadin adam et abe maibagabaga, ken sak-en ket manlamlampay ka

Bridge

Nu dumteng to din tiyempo, ta sak-en ket maigupo
Adi koman sya et di maomaam, ken sak-en et enka omaywan

Repeat Refrain

Facebook Comments